Nenechte si ujít ZIMNÍ VÝPRODEJ!!!Sleva až 65% na vybrané produkty právě teď. 

oplzz.jpg

 

Společnost TV PRODUCTS CZ s.r.o. realizuje vzdělávací projekt financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Název programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Název prioritní osy: Adaptabilita

Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 1.1 - Školení je šance

Název projektu: 

 

Růst kvalifikace zaměstnanců TV PRODUCTS CZ s.r.o.

za účelem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti

 

anglicky: Growth in staff TV PRODUCTS CZ s.r.o. to improve competitiveness

Číslo projektu:  CZ.1.04/1.1.02/35.01314

Doba trvání projektu: 31.12.2010 - 30.11.2012 (23 měsíců)

 

Stručný obsah projektu:

 

Projekt si klade za cíl dosáhnout větší odbornosti zaměstnanců společnosti TV PRODUCTS CZ, podpořit je v jejich profesním růstu, rozšířit jejich znalosti v daném oboru i obohatit interpersonální dovednosti, posílit kolektivního ducha pro lepší spolupráci a výkony zaměstnanců, které následně ovlivní i růst kvality a konkurenceschopnosti podniku.

Byl proveden stručný monitoring potřeb zaměstnanců, ze kterého byl vytvořen nový vzdělávací plán, jehož realizace je předmětem tohoto projektu. Projekt spočívá ve vzdělávání zaměstnanců společnosti působící v Českých Budějovicích na různých pracovních pozicích. Kurzy jsou zaměřeny zejména na komunikačnídovednosti, práci s informační technologií a jazykové dovednosti, nutné pro používání v jejich pracovní pozici.

 

 

 

Cíle projektu:

 

Cíl projektu je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců, zvýšení jejich kvalifikace v oblasti provozování direct response, na posílení zejména jejich komunikačních dovedností, které jsou v této oblasti velice důležité. Dále na rozvoj dovedností v oblasti informační technologie a především v jejich jazykové vybavenosti, rozšiřující jejich dosavadní znalosti a odbornou terminologii ve dvou nejčastěji používaných cizích jazycích (angličtina, němčina) jak na stávajících pracovních pozicích, tak i v jiných pozicích či profesích. Prostřednictvím tohoto projektu bude zaměstnancům poskytnut komplexní rozvoj vzdělání, a současně tak získají znalosti a dovednosti nutné pro vykonávání jejich profesí.

 

 

 

Cílová skupina:

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci TV PRODUCTS CZ s.r.o. V rámci předkládaného projektu bude proškoleno celkem 73 zaměstnanců pracujících v Českých Budějovicích na pozicích administrativa, reklamace a servis, prodavačky, IT, grafici, střední i top management.

 

Prezentace na webu www.esfcr.cz

 

Etapy

1. Etapa - Příprava školení (1/2011 - 3/2011)

2. Etapa - Vzdělávání zaměstnanců (4/2011 - 9/2012)

3. Etapa - Hodnocení vzdělání (10/2012 - 11/2012)

 

Průběh realizace projektu:

1. Etapa

- výběrová řízení na dodavatele

 

2. Etapa

- školení interních školitelů IT

- školení zaměstnanců

 

3. Etapa

- ukončení projektu

- hodnocení

 

 

Shrnutí projektu

Projekt byl koncipován z 3 klíčových aktivit, kterými byla příprava školení, vzdělávání zaměstnanců a hodnocení vzdělávání.

Nejdůležitější klíčovou aktivitou projektu byla jeho 2. část, tedy Realizace kurzů, která tvořila jádro celého projektu. Ostatní klíčové aktivity byly samozřejmě také důležité, ale měly spíše přípravný či podpůrný charakter.

Od začátku se do projektu zapojili téměř všichni naši zaměstnanci, většina z nich pak v rámci nejrůznějších kurzů a jazykového vzdělávání opakovaně. Celkový počet účastníků kurzů tak dosahuje 225. Vlastní projekt sledoval 11 kurzů. Kurzů jazykového vzdělávání se průměrně účastnilo 10 zaměstnanců a to jak anglického, tak německého jazyka. Jednalo se o kurzy zaměřené především na komunikaci a rozvíjení základních schopností, kterými jsou poslech, četba a psaní.Celkem se jazykových kurzů zúčastnilo 56 osob. 

K tzv. měkkým dovednostem patřily kurzy Obchodních dovedností, které probíhalo od 23.3.2012 do 25.3.2012 a absolvovalo jej 25 zaměstnanců, kurzy Vyjednávání a obtížné situace v komunikaci , které se konaly v termínu  od 7.10.2011 do 9.10.2011 a absolvovalo jej 22 osoba Rozvoj komunikačních dovedností probíhající od 23.9.2011 do 25.9.2011, které absolvovalo 42 zaměstnanců.  V neposlední řadě také kurz Rozvoje a řízení lidských zdrojů, který  probíhal od 14.9.2012 do 16.9.2012 a absolvovalo jej 25 zaměstnanců.Uvedené kurzy byly zaměřené jak na teoretické vzdělávání, tak především na praktické dovednosti. Celkem bylo v těchto dovednostech proškoleno 114 zaměstnanců.

 

Zároveň byli v kurzu Interních školitelů v termínu od 27.4.2011 do 29.4.2011 proškoleni 2 zaměstnanci, kteří se spolupodíleli na dalším okruhu vzdělávání, které bylo v oblasti počítačových dovedností. Náplň kurzů počítačových dovedností pokrývala široký okruh uživatelů, a to od začátečníků se zaměřením na základy MS Office až po specializované grafické SW. Kurz zaměřený na Obsluhu PC probíhal v termínech od 13.5.2011 do 20.5.2011.  Školení MS Office, které probíhalo od 21.6.2011 do 30.6.2011 a jeho absolventi kurzu byly rozděleni do 3 skupin, přičemž každá skupina absolvovala dvoudenní školení. Kurz reklamní grafiky probíhal 27.6.2011. Všechny uvedené kurzy absolvovalo 52 zaměstnanců.

Pro vrcholový management byl určen kurz Strategie řízení podniků, který se konal od 7.6.2011 do 8.6.2011 a kterého se zúčastnil jednatel společnosti.

 

Zhodnocení realizace klíčových aktivit/projektu

Příprava školení

V rámci úvodní klíčové aktivity projektu  - přípravy školení byl sestaven realizační tým projektu, rozděleny jednotlivé kompetence a stanoveny konkrétní úkoly a odpovědnosti. Bylo zajištěno vše potřebné k úspěšné realizaci projektu - vytvořena dokumentace,formuláře, prezenční materiály apod. Bylo nakoupeno potřebné technické a materiální vybavení pro účastníky i realizační tým projektu. V rámci této aktivity byla provedena analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců a následně se realizační tým zabýval výběrem kurzů samotných a jejich hlavní náplní. Kurzy probíhaly ve vlastních školících místnostech interními i externími lektory a některé i mimo vlastní školící prostory (na Šumavě). Dle zpětné vazby od zaměstnanců lze konstatovat, že školení, která probíhala i mimo vlastní školící prostory vítala a měla na ně jednoznačně pozitivní dopad.

Byla vytvořena Strategie rozvoje lidských zdrojů, která zhodnotila stav společnosti, zformulovala hlavní doporučení a některá konkrétní opatření (např. organizační strukturu společnosti) a dále vedla k systematickému rozvoji lidských zdrojů, který má dle provedených analýz již nyní pozitivní dopad na zvyšování konkurenceschopnosti společnosti.

 

Vzdělávání zaměstnanců 

Nejdůležitější klíčovou aktivitou projektu byla jeho 2. část, tedy Realizace kurzů, která tvořila jádro celého projektu.

Hodnocení bylo prováděno po skončení jednotlivých aktivit a týkalo se 2. klíčové aktivity projektu - Realizace kurzů. Účastníci tedy hodnotili konkrétní aspekty všech kurzů.

Díky systému evaluace jednotlivých vzdělávacích aktivit tak byla získána poměrně objektivní zpětná vazba od účastníků projektu. Na základě této zpětné vazby realizátor projektu mohl operativně řešit případné nedostatky, náměty či připomínky, které se objevily, a zvyšovat tak efektivitu jednotlivých aspektů aktivit projektu.

 

Hodnocení vzdělávání 

Hodnoceny byly například následující faktory:

  • odbornost a profesionalita jednotlivých lektorů,
  • přístup jednotlivých lektorů k účastníkům projektu,
  • prostředí, v němž vzdělávací aktivity probíhaly,
  • přiměřenost rozsahu vzdělávacích aktivit,
  • vhodnost obsahu jednotlivých vzdělávacích aktivit,
  • rozsah získaných znalostí a dovedností,
  • přínos jednotlivých aktivit pro účastníky,

Výsledky, které byly formou dotazníků získány, jasně hovoří o tom, že projekt byl efektivní, splnil stanovené cíle a měl přímý pozitivní dopad na cílovou skupinu. V drtivé převaze jsou zastoupeny pozitivní aspekty hodnocení, a pokud se objevují nějaká negativa, jedná se spíše o drobnosti, které nemají nijak podstatný vliv na celkové pozitivní vyznění realizace projektu.

 

 

Informace o publicitě 

Během trvání celého projektu byla zajištěna publicita.  Školící místnost byla vybavena plakátem z trvalého materiálu, který informoval o projektu a o financování z ESF. Byly vytvořeny internetové stránky projektu informující cílovou skupinu i veřejnost o aktuálním dění během realizace. I v závěrečné fázi projektu zajišťoval realizační tým povinnou publicitu. Byly neustále aktualizovány internetové stránky projektu. Na schůzkách vedení se zaměstnanci a rovněž na schůzkách realizačního týmu visel plakát informující o projektu a jeho financování z EU.

Všichni účastníci školení byli informováni o financování kurzů z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím drobných kancelářských potřeb (propisky a bloky), které obdrželi během školení a prostřednictvím prezentací kurzů.

 

Popis plnění indikátorů 

Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace mělo být v monitorovacím období podpořeno celkem 73 osob. Realizací kurzů bylo proškoleno celkem 68 osob, tzn. bylo podpořeno celkem  93% osob a tím byla splněna plánovaná hodnota indikátoru.Cílovou hodnotou počtu úspěšných absolventů kurzu v monitorovacím období  bylo celkem 140 osob. Kurzy absolvovalo celkem 225 osob a tím byly splněny plánované hodnoty indikátorů.

 

Možná další udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu spočívá  především v následném využívání nově získaných znalostí a dovedností všech zaměstnanců a ostatních vyškolených osob, které povedou ke zkvalitnění nabízených služeb společnosti.

Projekt především přispěl  k rozvoji potenciálu účastníků projektu, kteří získali teoretické i praktické znalosti a rozšířili své dovednosti v oblasti počítačové gramotnosti, obchodních dovedností a komunikačních dovedností. Toto vedlo nejen k jejich aktivizaci a zvýšení zdravého sebevědomí, ale také pro zaměstnavatele je silný předpoklad, že jim projekt a hlavně absolvování jeho vzdělávacích aktivit umožní lépe se na trhu práce orientovat a získat stabilní místo na trhu.

Absolventi školení  projevili zájem o další vzdělávání podporované zaměstnavatelem, jejichž cílem by mělo být další prohloubení a zvyšování kvalifikace a nadále se zaměřením na obecné dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a společnosti tak pomáhají v lepší orientaci v konkurenčním prostředí.

V rámci projektu nebyla vytvořena nová pracovní místa, udržitelnost se tedy týká znalostí a dovedností osob, které byly proškoleny. Tyto znalosti a dovednosti budou i nadále předávány dalším zaměstnancům a především budou využívány v praxi. V rámci projektu byl vytvořen vzdělávací plán a analýzou vzdělávacích potřeb byly stanoveny vzdělávací kurzy, na které bohužel nestačily vlastní finanční zdroje a bylo tedy potřebné zajištění externími zdroji. Přiznáním finanční podpory bylo dosaženo základních cílů ve vzdělávání zaměstnanců a společnost má nyní dostatek zkušeností, aby v započatém procesu zvyšování kvalifikace  zaměstnanců za účelem zvyšování konkurenceschopnosti společnosti pokračovala v následujících letech neomezeně dlouho. Tím, že se společnosti podařilo díky projektu nastartovat příslušné procesy v systematickém zvyšování kvalifikace zaměstnanců, je vysoký předpoklad v pokračování procesu nezávisle na vnějších finančních zdrojích.

Do vzdělávání našich zaměstnanců pravidelně investujeme, v čemž budeme pokračovat i nadále, tento projekt však velmi intenzivní formou umožnil dohnat nedostatky, které by nás mohly handicapovat před konkurencí, a nastavily tak novou laťku firemního vzdělávání do budoucna.