TOP VÝPRODEJSLEVA na vybrané produkty POUZE DO 14.7. více zde. x


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti
TV PRODUCTS CZ s.r.o.
se sídlem Rybná 669/4, 110 00 Praha 1
identifikační číslo 26061333
zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94293
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tvproducts.cz
Telefonický kontakt: +420 380 405 402
E-mail: objednavky@tvproducts.cz

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností TV PRODUCTS CZ s.r.o. jako prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.tvproduct.cz (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím spotřebitelem (dále jen kupující) na straně druhé.

 

Uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

Pro uzavření kupní smlouvy je potřeba, aby kupující na e-shopu prodávajícího vytvořil objednávku.
Objednávku je možné vytvořit následujícím způsobem:
Po výběru zboží na e-shopu prodávajícího, kde jsou uvedeny informace o nakupovaném
zboží, označí kupující příslušné zboží, o které má zájem, tlačítkem „Koupit“.
Informace o ceně zboží, ceně a způsobu dopravy a způsobu platby budou uvedeny v procesu tvorby objednávky, kde si bude kupující volit způsob a cenu dopravy a způsob platby. Celková cena bude uvedena ve shrnutí před odesláním objednávky dle zvoleného zboží, způsobu jeho doručení a platby.
Kupující v procesu objednávky uvede své identifikační a kontaktní údaje.
Objednávku je možné do okamžiku jejího dokončení měnit, doplňovat a kontrolovat. Po provedení
kontroly, potvrzení seznámení se a souhlasením s těmito obchodními podmínkami, je možné
prostřednictvím stisku tlačítka „Dokončit objednávku“ objednávku dokončit.
Kupující se dokončením objednávky zavazuje k zaplacení zboží. Pokud si zboží vyzvedne na prodejně, pak se zavazuje zaplatit pouze zboží, které si odebere.

Objednávku prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Potvrzením Objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy.

 

Cena zboží a platební podmínky
Informace o nakupovaném zboží a ceně jsou dostupné na e-shopu u každého jednotlivého zboží.

Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Cena je platná v čase objednání zboží.

Cenu zboží a případné náklady spojené s doručením zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
dobírka, platební karta, online převod na účet, bankovní převod na účet, platba hotově nebo kartou při převzetí na prodejně
 
Pokud objednávka obsahuje více druhů zboží, které nemohou být expedovány současně, rozdělí se na více zásilek. Zákazník v tomto případě platí pouze jedny náklady spojené s doručením zboží, a to dle nejvyššího dosaženého typu přepravy zboží, které je součástí objednávky.

Prodávající odešle kupujícímu zboží bez zbytečného odkladu.
Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby.

Zboží bude doručeno způsobem dle volby v objednávce, přičemž lze vybírat z těchto možností:

1. Osobní odběr na značkových prodejnách
2. Osobní odběr na výdejních místech
3. Doručení prostřednictvím dopravních společností

Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

Po převzetí zboží od dopravce je povinnost kupujícího zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. Pokud zjistíte poškození balíku nebo zjevné poškození zboží, sepište o tom s dopravcem zápis, popř. uveďte do zápisu o převzetí: převzato s výhradou. Skryté vady způsobené přepravou (zjištěné až po vybalení balíku) doporučujeme uplatnit nejpozději do tří dnů ode dne doručení.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


Odstoupení od smlouvy
V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14dnů při nákupu přes e-shop bez udání důvodu.
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy zde, vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde

Společnost TV PRODUCTS CZ s.r.o. prodlužuje tuto dobu až na 90 dnů.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě smlouvy získal. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s vrácením zboží. Zboží kupující vrací kompletní v originálním obalu, nesmí být upravené, opotřebené nebo poškozené. Prodávající má právo posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a zda neadekvátním nakládáním nedošlo ke snížení jeho hodnoty. Pokud zboží nesprávným zacházením nebo nepřiměřeným zkoušením kupující poškodí nebo opotřebí, může prodávají požadovat náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji na vracenou částku.
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Peníze prodávající vrátí stejným způsobem, jako je obdržel, pokud si kupující nevybere jinak.

Pozn: Vzhledem ke specifickým vlastnostem určitého zboží, nelze odstoupit od kupní smlouvy ze strany kupujícího u zboží pro osobní hygienu, doplňků stravy, kosmetické výrobky a erotické pomůcky, pokud dojde k porušení ochranného obalu, ve kterém byl výrobek doručen.

Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem
- je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil
- je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

V případě, že bude mít zboží vadu, uplatní kupující právo z vadného plnění, bude zboží reklamovat.

Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou může zákazník uplatnit na reklamačním středisku: Reklamační oddělení TV PRODUCTS CZ s.r.o., Kněžskodvorská 2277/26 (areál Motor), 370 04 České Budějovice

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


Záruční podmínky
1) Délka záruky je 24 měsíců a začíná běžet dnem skutečného převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

2) Zakoupí-li zákazník od společnosti věc, která je již při prodeji označena jako použitá nebo u níž je zákazník seznámen se skutečností, že má vadu nebo vady, společnost neodpovídá za vady takové věci, odpovídající míře používání nebo opotřebení, které má věc při převzetí zákazníkem stejně jako za vady, na něž byl zákazník upozorněn. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. U věcí použitých společnost může záruční dobu po dohodě se zákazníkem zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců, tuto dobu uvede společnost v dokladu o prodeji věci.

3) Zákazník uplatňuje záruku zasláním na reklamační středisko. Za podmínek níže uvedených může zákazník uplatnit záruku též v síti našich firemních prodejen. Pokud uplatňuje záruku na prodejně, bude mu opravené zboží doručeno zpět na tuto prodejnu.

4) Zákazník doručí zboží prostřednictvím České pošty nebo některou z přepravních firem řádně zabalené (aby bylo zaručeno zabránění vzniku škod způsobených přepravou) do servisního střediska prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že to bude méně nákladné, může taktéž zákazník doručit zboží osobně do některé z našich prodejen, která je jeho bydlišti nejblíže, kde s ním bude sepsán reklamační protokol.

5) Jakmile reklamace bude vyřízena, servisní středisko zboží zašle kupujícímu zpět prostřednictvím některé přepravní služby, popř. zašle (po dohodě) na některou z našich prodejen k vyzvednutí. V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřizování samotným prodejcem hradí dopravné zpět zákazníkovi prodejce. Pokud je opravené zaslané zboží vráceno prodejci přepravcem zpět jako nevyzvednuté, popř. nebude vyzvednuto na prodejně, bude uskladněno na servisním oddělení. V případě, že dojde k této situaci, doporučujeme zákazníkovi, aby co nejrychleji kontaktoval servisní středisko prodejce, popř. příslušnou prodejnou, a dohodl se na náhradním termínu a způsobu vyzvednutí opraveného zboží. Neučiní-li tak, může mu být prodejcem účtován poplatek za uskladnění, když tento je ve výši 400 Kč/ks za každý započatý měsíc skladování počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém si zákazník měl opravené zboží převzít. Poplatek za uskladnění může být účtován taktéž v případech kdy zákazník, po platbě předem, zboží nepřevezme a to je vráceno zpět prodejci. Ve chvíli kdy doba skladování přesáhne 6 měsíců je prodejce oprávněn výrobek prodat a výtěžek z prodeje započíst na úhradu dlužné částky za skladování.

6) Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu
- poškozením zboží živly
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce
- poškozením zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN

U nabíjecích článků a baterií (pokud jsou součástí výrobku) a svítidel je třeba brát ohled na jejich opotřebení způsobené běžným popř. nesprávným užíváním.

7) Na pozáruční opravy se vztahuje zákonná záruční doba podle občanského zákoníku, na závadu, která se projevila při opravě.

 

Ochrana osobních údajů
Prodávající je správce osobních údajů kupujícího na základě uzavření smlouvy včetně těchto podmínek. Jako správce osobních údajů shromažďuje, zpracovává a používá údaje kupujících v rámci platných zákonů o ochraně dat.
Všechny informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde

 

Řešení sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz, případně vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím své mailové adresy reklamace@tvproducts.cz , případně se může kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek na internetové stránce prodávajícího. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se vždy řídí zněním obchodních podmínek platným ke dni, kdy byla kupní smlouva uzavřena.
Smlouva mezi smluvními stranami může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu se považuje i e-mailová komunikace, prostřednictvím e-mailu kupujícího, který zadal při vyplňování objednávky, vyplývá-li z ní, že strany mají v úmyslu touto formou změnit obsah uzavřené kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 6.1.2023